• Català
  • Español

El Mercat de l'Electricitat

El mercado de la electricidad

El Mercat de l'Electricitat és el resultat de la integració dels mercats d'electricitat. Suposa un avanç important en la integració econòmica.OMIE (Operador del Mercat Ibèric d'Energia - Polo Español) gestiona el mercat espot de MIBEL, que comprenen un mercat diari i sis mercats intradiaris. D'altra banda, OMIP(Operador del Mercat Ibèric d'Energia – Polo Portugués) gestiona el mercat de derivats de MIBEL.

Les companyies productores d'energia elèctrica han de realitzar diàriament ofertes econòmiques per a vendre la seva electricitat mitjançant el mercat majorista, organitzat per l'Operador del Mercat Elèctric (OMEL). Les ofertes es creuen amb les demandes realitzades al seu torn pels comercialitzadors, les distribuïdores i alguns grans consumidors.

La cassació d'oferta i demanda, partint de l'oferta més barata fins a igualar-la amb la demanda, permet obtenir el preu de l'electricitat, que correspondrà a l'última oferta casada. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sota la supervisió del Ministeri d'Economia i Competitivitat, garanteix la funció de regulador i vela pel correcte funcionament del mercat liberalitzat. L'operador de la xarxa de transport, Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), garanteix el funcionament del sistema i la gestió tècnica de la xarxa.